?

Log in

No account? Create an account
May. 29th, 2010 @ 04:45 pm LiveJournalversary
Current Mood: nostalgicnostalgic
Current Music: Cate Le Bon - Sad Sad Feet
Tags:
About this Entry
SD Fub
[User Picture Icon]
From:fub
Date:May 30th, 2010 10:18 am (UTC)
(Permanent Link)
Volgens mij kwam mijn invite code destijds ook van jou af, toch?
Dat zou zomaar kunnen. Ik had meer codes dan ik kwijt kon, dus als je d'r alleen maar aan dacht om een LJ te nemen, kreeg je al een code van me. ;)
(Reply) (Parent) (Thread)