?

Log in

No account? Create an account
Jan. 27th, 2010 @ 05:53 pm Papercuts
Current Mood: impressedimpressed
About this Entry
juggling
[User Picture Icon]
From:fub
Date:January 28th, 2010 06:15 pm (UTC)
(Permanent Link)
Ik vind het nog het meest indrukwekkende dat het zonder voor-opgezet plan gemaakt lijkt te zijn.
(Reply) (Parent) (Thread)